ក្រុមកាងារក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាឌីជីថល ធីវី បានធ្វើការចុះផ្សព្វផ្សាយក្នុងទីរួមខេត្តកំពង់ចាម

កំពង់ចាម : កាលពីថ្មីៗនេះក្រុមកាងារក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាឌីជីថល ធីវី បានធ្វើការចុះផ្សព្វផ្សាយលើប្រអប់ឌីជីថល CDTV ក្នុងការពង្រីកការផ្សាយអោយទំលំទូលាយជូនអតិថិជន ក្នុងនោះផងដែលអតិថិជនទទួលបាននូវប្រូម៉ូសិនជាច្រើនផងដែរ។

ប្រអប់ឌីជីថល CDTV ជាប្រអប់ចាប់ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ជុំវិញពិភពលោក ជាមួយរូបភាពច្បាស់ត្រជាក់ភ្នែក និងមានកម្មវិធីកំសាន្តយ៉ាងសំបូលបែប។

Social Share: