គម្រោងសាងសង់ទូរទស្សន៍ឌីជីថល ខេត្តពោធិ៍សាត់

ថ្ងៃទី២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨

ក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មាន និងសោតទស្សន៍នៃក្រសួងព័ត៌មាន សហការជាមួយក្រុមបច្ចេកទេសរបស់ក្រុមហ៊ុនវិទ្យុ ទូរទស្សន៍មេឌាគ្រុបខេត្តយូណានរបស់ប្រទេសចិន ចុុះសិក្សាអំពីលក្ខណៈបចេ្ចកទេស ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ជាតិ និងវិទ្យុជាតិខេត្តពោធិ៍សាត់ ក្រោមគម្រោងសាងសង់ទូរទស្សន៍ឌីជីថលនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។

ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ជាតិ និងវិទ្យុជាតិខេត្តពោធិ៍សាត់

ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ជាតិ និងវិទ្យុជាតិខេត្តពោធិ៍សាត់

ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ជាតិ និងវិទ្យុជាតិខេត្តពោធិ៍សាត់

Social Share: