គម្រោងសាងសង់ទូរទស្សន៍ឌីជីធលនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ព្រឹកថ្ងៃទី ១៧ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ 

ប្រតិភូក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់ក្រុមអគ្គនាយករដ្ឋានព័ត៌មាននិងសោតទស្សន៍ នៃក្រសួងព័ត៌មាន និងក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់ក្រុមហ៊ុនវិទ្យុ ទូរទស្សន៍ មេឌាគ្រុបខេត្តយូណានចិន​ ក្រោមគម្រោងសាងសង់បណ្តាញទូរទស្សន៍ឌីជីថលនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ពិនិត្យស្ថានីយ៍វិទ្យុបារាយណ៍អណ្តែតខេត្ត

 

ប្រតិភូក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់ក្រុមអគ្គនាយករដ្ឋានព័ត៌មាននិងសោតទស្សន៍ នៃក្រសួងព័ត៌មាន

ប្រតិភូក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់ក្រុមអគ្គនាយករដ្ឋានព័ត៌មាននិងសោតទស្សន៍ នៃក្រសួងព័ត៌មាន

ប្រតិភូក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់ក្រុមអគ្គនាយករដ្ឋានព័ត៌មាននិងសោតទស្សន៍ នៃក្រសួងព័ត៌មាន

ប្រតិភូក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់ក្រុមអគ្គនាយករដ្ឋានព័ត៌មាននិងសោតទស្សន៍ នៃក្រសួងព័ត៌មាន

Social Share: