គំរោងសិក្សារលើប្រព័ន្ឋទូរទស្សន៍ DIGITAL នៅខេត្តកណ្តាល

នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨

លោក ចាប វន្នី ប្រធានមន្ទីព័ត៍មាន ខេត្តកណ្តាល បានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ ក្រុមបច្ចេកទេសរបស់​ វិទ្យុ និងទូរទស្សន៍ជាតិយូណាន ប្រទេស​ចិន​ ក្នុងគោលបំណងសិក្សាបង្កើតស្ថានីយ៏​ទូរទស្សន៍​ Digital ក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ ។

ក្រុមបច្ចេកទេសរបស់​ វិទ្យុ និងទូរទស្សន៍ជាតិយូណាន ខេត្តកណ្តាល

ក្រុមបច្ចេកទេសរបស់​ វិទ្យុ និងទូរទស្សន៍ជាតិយូណាន ខេត្តកណ្តាល

ក្រុមបច្ចេកទេសរបស់​ វិទ្យុ និងទូរទស្សន៍ជាតិយូណាន ខេត្តកណ្តាល

ក្រុមបច្ចេកទេសរបស់​ វិទ្យុ និងទូរទស្សន៍ជាតិយូណាន ខេត្តកណ្តាល

Social Share: