ប្រទេសចិនកំពុងប្រយុទ្ឋនឹងវីរុសកូរ៉ូណា ប្រទេសចិនស៊ូៗ

China is fighting the Corona virus

video here

Social Share: