ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាឌីជីថលធីវី (Cambodia Digital TV) បានប្រគល់សញ្ញាប័ត្រជូនចំពោះបុគ្គលិកដែលខិតខំបំរើជូនអតិថិជន

ភ្នំពេញ : នៅល្ងាចថ្ងៃទី 17 ខែមករា ឆ្នាំ 2020 ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាឌីជីថលធីវី (Cambodia Digital TV) អ្នកស្រី Qin Deli បានប្រគល់សញ្ញាប័ត្រជូនចំពោះបុគ្គលិកដែលខិតខំបំរើជូនអតិថិជន នឹងបំពេញកាងារយ៉ាងសកម្មក្នុងឆ្នាំកន្លង 

Social Share: