ថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនខេមបូឌាឌីជីថលធីវី ចែកនំប្រពៃណីចិនដល់បុគ្គលិក

ភ្នំពេញ ÷ ក្នុងឧកាសបុណ្យសែនព្រះខែខិតជិតមកដល់ ថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនខេមបូឌាឌីជីថលធីវី Cambodia Digital TV បានចែកជូននៅនំប្រពៃណីចិន ដល់បុគ្គលិគគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ ដើម្បីត្រៀមអបអរបុណ្យប្រពៃណីចិនដែលនឹងមកដល់ក្នុងពេលខាងមុខនេះ ????????????

ថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនខេមបូឌាឌីជីថលធីវី ចែកនំប្រពៃណីចិនដល់បុគ្គលិក

ថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនខេមបូឌាឌីជីថលធីវី ចែកនំប្រពៃណីចិនដល់បុគ្គលិក

ថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនខេមបូឌាឌីជីថលធីវី ចែកនំប្រពៃណីចិនដល់បុគ្គលិក

ថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនខេមបូឌាឌីជីថលធីវី ចែកនំប្រពៃណីចិនដល់បុគ្គលិក

ថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនខេមបូឌាឌីជីថលធីវី ចែកនំប្រពៃណីចិនដល់បុគ្គលិក

 

Social Share: