២៤ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃតើខេត្តយូណានមានអ្វីកើតឡើង?

ស្វាគមណ៍ភ្ញៀវទេសចរណ៍អន្តជាតិមកកាន់ ខេត្តយូណាន ដែលខេត្តដ៍ស្រស់ស្អាតមួយនៅក្នុងប្រទេសចិន

២៤ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃតើខេត្តយូណានមានអ្វីកើតឡើង?

Social Share: